Pirot dobio kategoriju Turističkog mesta

23 Oct

Na osnovu analize različitih kriterijuma i elemenata,Republička komisija za kategorizaciju turističkih mesta,donela je Rešenje po kome se Grad Pirot razvrstava u III kategoriju Turističkog mesta.

Zahtev za kategorizaciju turističkog mesta podnela je jedinica lokalne samouprave Ministarstvu trgovine,turizma i telekomunakacija u saradnji sa Turističkom organizacijom Pirot.

Turističko mesto je organizaciona i funkcionalna celina sa formiranom turističkom ponudom,prirodnim vrednostima kulturnim dobrima i drugim znamenitostima značajnim za turizam,komunalnom,saobraćajnom i turističkom infrastrukturom,kao i objektima i sadržajima za smeštaj i boravak turista.

Kategorizacija turističkog mesta izvršena je na osnovu obima turističkog prometa,stepena izgrađenosti turističke,komunalne i saobraćajne infrastrukture i turističke supstrukture.